Procedura przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci

Fotowoltaika dla firm

procedura

Mikroinstalacja o mocy do 50 kWp

Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp nie wymaga pozwolenia na budowę. Przyłączenie do sieci odbywa się na zgłoszenie, koszt wymiany licznika energii na dwukierunkowy pokrywa operator sieci OSD. Warunkiem jest wykonanie instalacji przez certyfikowanego instalatora z uprawnieniami wydanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.

W przypadku posiadania kilku przyłączy na różnych działkach

możliwe jest wykonanie kilku mikroinstalacji w ramach tej samej uproszczonej procedury. Wszystkie rozliczenia za energię wprowadzoną i pobraną z sieci dokonywane są przez operatora OSD pod warunkiem posiadania umowy kompleksowej.

w_przypadku_posiadania_kilku_przylaczy

Mała instalacja o mocy od 50 kWp do 500 kWp

Instalacja fotowoltaiczna o mocy od 50 kWp do 500 kWp wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz warunków przyłączenia do sieci OSD. Konieczny będzie projekt budowlany uwzględniający część elektryczną, konstrukcyjną oraz budowlaną planowanej instalacji.

mala_instalacja_o_mocy_50kwp

Po jej wykonaniu nie można zapomnieć o dopełnieniu niezbędnych formalności

związanych z zawarciem umowy na odsprzedaż nadwyżek produkowanej energii, wpisem do rejestru wytwórców energii odnawialnej URE oraz rejestracją do podatku akcyzowego. Warto jest więc wybrać doświadczoną i kompetentną firmę projektowo-wykonawczą, która sprawnie przeprowadzi przez cały proces administracyjny nie narażając na dodatkowe koszty.

po_jej_wykonaniu_nie_mozna_zapomniec
Dowiedz się
jak możemy Ci pomóc
Kontakt z nami